امید من، الطیبات للطیبین!

امید نامه دیدگاهتان را بیان کنید

امید من!
زنی همچون فاطمه می خواهی؟
پس همچون علی باش…

دیدگاهتان را بیان کنید

*

Powered by WordPress
خروجی نوشته‌ها خروجی دیدگاه‌ها