امید من، به عبد الله الصالحین بپیوند تا …

امید نامه هیچ دیدگاه »

امید من، چه منتها آمال زیبایی بهتر از این که به خیل عباد الله الصالحین درآیی تا هر آن که تا ابد نمازی خواند، به تو سلامی بفرستد…

Powered by WordPress
خروجی نوشته‌ها خروجی دیدگاه‌ها