روزی که خوب باشد…

امید نامه, نکته دیدگاهتان را بیان کنید

امید من، در روزی که خیلی خوب بوده است، بیشتر مراقب شیطان باش…

دیدگاهتان را بیان کنید

*

Powered by WordPress
خروجی نوشته‌ها خروجی دیدگاه‌ها