کمک خواستن، آداب دارد…

نکته دیدگاهتان را بیان کنید

إبن السبیلی* را دیدم به شب که کنار جاده ایستاده بود و از ماشین‌ها استمداد می‌جست در حالی که در یک دست کیسه‌ای و در دست دیگر، کلنگی داشت!!

می‌شد حدس زد که ساعت‌هاست که منتظر است…

__________________

* إبن السَّبیل : در راه مانده

دیدگاهتان را بیان کنید

*

Powered by WordPress
خروجی نوشته‌ها خروجی دیدگاه‌ها