خیلی‌ها روی جوراب سفید سرمایه‌گذاری می‌کنند

نکته دیدگاهتان را بیان کنید

چه احمق است کسی که روی جوراب سفید سرمایه‌گذاری کند!

دیدگاهتان را بیان کنید

*

Powered by WordPress
خروجی نوشته‌ها خروجی دیدگاه‌ها