امید من، اکثرهم لایعقلون

امید نامه یک دیدگاه »

امید من، هیچ چیز مانند نگاه به اکثریت گناهکار، گناه را برایت عادی نمی کند…
همه دروغ می گویند، همه با نامحرم راحتند، همه ی زندگی ها با حرام مخلوط شده است… این ها هیچ کدام، مجوز نمی شود که تو هم همرنگ جماعت شوی!

Powered by WordPress
خروجی نوشته‌ها خروجی دیدگاه‌ها