الهی! ادامه بده…؛

الهی نامه من دیدگاهتان را بیان کنید

الهی، ناامید مشو، ادامه بده، این ناچیز، یک روز همان می‌شود که تو می‌خواهی… ادامه بده… تو را به خودت قسم ناامید مشو، ادامه بده…

دیدگاهتان را بیان کنید

*

Powered by WordPress
خروجی نوشته‌ها خروجی دیدگاه‌ها