الهی، راه دراز است…

الهی نامه من دیدگاهتان را بیان کنید

الهی راه دراز است و راهی، در آغاز. پس او را بنواز و آتشی در وجودش انداز که از نیمه‌ی راه، نگردد باز.

دیدگاهتان را بیان کنید

*

Powered by WordPress
خروجی نوشته‌ها خروجی دیدگاه‌ها